REGULAMIN DYSTKOTEKI!!!

 

1.      Dyskoteki dla Gimnazjum mogą odbywać się tylko za pozwoleniem         Dyrektora Szkoły.

2.Uczniowie przychodzą na zabawę w wyznaczonym czasie: 15.00-15:30.

3.Po upływie wyznaczonego czasu drzwi szkoły pozostają zamknięte. Uczniowie nie mają możliwości opuszczenia w/w budynku.

4.Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczniów (w wysokości do 2 zł).              W takich przypadkach o wydatkowaniu zebranych środków decydują organizatorzy po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Szkoły, na jaki cel zostaną przeznaczone.

5.Istnieje możliwość sprzedawania zimnych napoi i słodyczy przez sklepik szkolny.

6.Uczestnikami dyskoteki są tylko aktualni uczniowie szkoły, zabrania się wprowadzania na teren szkoły obcych osób.

7.Uczniowie, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego (wagary/kłopoty wychowawcze itp.) nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach, decyduje o tym wychowawca.

8.Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne.

9.Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety, i inne wykorzystywane pomieszczenia) są odpowiedzialni pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece) oraz uczniowie organizujący imprezę wraz                     z opiekunem (dopilnowanie zmiany butów, zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, pomoc w posprzątaniu po dyskotece).

10.  W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Szkoły (np. brak obuwia zmiennego, bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachwiane itp.) organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły (bez zwrotu opłaty za bilet) lub zakończyć dyskotekę przed czasem.

11.  Organizatorzy dyskoteki mają prawo poinformować Dyrektora Szkoły                      o złym/nieodpowiednim zachowaniu ucznia/uczniów.

12.  Na trzy dni przed zabawą nauczyciel-organizator składa Dyrekcji Szkoły scenariusz w/w przedsięwzięcia.

13.  W czasie trwania dyskoteki uczniami opiekują się nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Orli oraz rodzice uczniów.                                                                         A) nauczyciele według ustalonego porządku

  B) rodzice - przynajmniej jeden na klasę

Opiekunowie dyskoteki zapoznani zostają z regulaminem i scenariuszem dyskoteki.

14.  W przypadku braku opiekunów dla danej klasy dyskoteka nie może się odbyć.

15.  Godziny trwania dyskoteki są stałe 15:00-20:00.

16.  Bezpieczny powrót ucznia do domu zapewniają rodzice.

17.  Uczestnik dyskoteki zobligowany jest do dostarczenia organizatorowi stosownego zaświadczenia od rodziców/prawnych opiekunów (pozwolenie na uczestnictwo na dyskotece i zobowiązanie się do odbioru dziecka z dyskoteki).

18.  Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię itp.) pozostawione na terenie szkoły podczas odbywającej się dyskoteki.

19.  W czasie dyskoteki obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania oraz odpowiedniego wyglądu zgodnie z zasadami panującymi w Gimnazjum.

20.  W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu, życiu uczestników dyskoteki.

21.  W przypadku gdy nie ma opiekuna rodzica dyskoteka może się odbyć pod warunkiem że wychowawca samodzielnie będzie opiekował się klasą.

22.  Dyskoteki odbywają się w sali nr. 24. W trakcie zabawy nie wolno jej opuszczać.

23.  W trakcie przerwy w zabawie uczniowie z opiekunami wychodzą do swoich sal.