Ogłoszenia  i informacje dyrekcji

  


OGŁOSZENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa  Podlaskiego

 

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr  XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w  sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa. Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego  za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

 WNIOSKI WRAZ Z KSEROKOPIĄ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA  EDUKACYJNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU DO DNIA 10  LISTOPADA 2017 R.

 KWOTA przyznanego stypendium dla JEDNEGO stypendysty ZA rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 ZŁ.

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce

 _Edukacja → Stypendia → Stypendia  za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:_

 https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/

 

 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.