Świetlica szkolna
 

       Świetlica jest wewnątrzszkolną instytucją wychowawczą wspomagającą i uzupełniającą pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych oraz dydaktycznych. W świetlicy przebywają uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły oraz uczniowie, którzy czekają na lekcje albo mają "okienka". Przebywają tu również dzieci, których rodzice pracują i istnieje konieczność zajęcia się nimi. Świetlica zapewnia posiłki oraz miejsce do odrabiania lekcji i wypoczynku. Pełniąc z ramienia szkoły funkcje opiekuńcze stanowi zarazem wyodrębnione środowisko wychowawcze, wzbogacające oddziaływanie szkoły własnymi metodami, dostosowanymi do wieku i możliwości uczniów. W czasie zajęć świetlicowych dzieci zapoznawane są z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego. Tworzone są warunki dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, zdolności, rozwijana jest aktywność twórcza, postawy motywacyjne. Udzielana jest również pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie grupy.